Осигурување Имот

Комбинирано осигурување на електронски сметачи и процесори

Предмет на осигурување: сите електронски сметачи, печатари, сметачки процесори, и слични електронски уреди. Истите може да се осигураат од комбинирани ризици како што се пожар и некои други опасности, провална кражба и разбојништво и кршење на машини.

Осигурени опасности: