Осигурување Имот

Осигурување на стакло од кршење

Предмет на осигурување: Сите видови на подвижни и неподвижни стакла, стакло на прозорци и врати, расветни и рекламни натписи, паноа, плочи од природен и вештачки камен на пултови, полици, огледала, споменици и др. Покрај светлосните реклами, осигурени се и составните делови, односно нестаклените делови и рамови.

Осигурени опасности: