Зелен Kартон

Зелен Kартон

Со меѓународна зелената карта се обезбедува осигурително покритие за штети причинети кон трети лица и предмети при управување со моторно возило во странство, односно во земјите членки на системот „Зелена карта“. Оваа полиса е услов за влез со моторно возило со македонски регистарски таблички во друга држава.

Ова е задолжителен тип на осигурување, и истиот мора да го поседувате кога со возилото ја напуштате државата.Зелениот картон е гаранција дека во случај на штетен настан во кој учествува возилото со кое управувате во странство, штетата ќе биде соодветно надоместена, без разлика дали сте причинител или оштетен.

Периодот на валидност на Зелената карта е ограничен со времето на валидност на полисата за осигурување од автоодговорност.

Премијата на полисата зависи од силината на моторот кај патничките возила.

Цена на Зелен Картон:

Патничко возило со

1 Месец

12 Месеци

Јачина на мотор ≤ 66kw:

1.850,00 Ден

3.690,00 Ден

Јачина на мотор > 66kw:

3.075,00 Ден

5.536,00 Ден

Патничко возило со jачина на мотор ≤ 66kw:

1 Месец

12 Месеци

1.850,00 Ден

3.690,00 Ден

Патничко возило со jачина на мотор > 66kw:

1 Месец

12 Месеци

3.075,00 Ден

5.536,00 Ден

_
Имате прашање?
Со задоволство ќе Ви одговориме!

+ 389 (0) 70 363 905

Најновата промоција