Осигурување Имот

Комбинирано осигурување на домаќинство

Осигурувањето на домаќинството е една од најважните полиси кои би требало да ги обезбедите. Домот претставува животна инвестиција и за да го заштитите и да ја зачувате сигурноста препорачуваме да поседувате домаќинско осигурување.

Со Комбинирано домаќинско осигурување Вашиот дом и стварите во домаќинството ќе бидат осигурени од следниве осигурени опасности – ризици:

Основни ризици:

Дополнителни ризици:

Со полисата за осигурување на домаќинството може да се обезбеди надомест на загубата, доколку домот (стан, куќа, викендица, деловен простор…) е оштетен, мебелот и покуќнината се украедни, некој е повреден или е потребно привремено сместување.