Осигурување Имот

Осигурување на машини од кршење

Секој бизнис е онолку безбеден колку што се безбедни алатките за работа. Со полиса за осигурување на машини од кршење ќе обезбедите брзо вклучување на машините во работниот процес по настанатата штета.

Предмет на осигурување: машини и машински уреди, апарати, инсталации, трафостаници, електрична опрема и други уреди, лифтови, гасоводи, цевководи, котли како и останата машинска опрема.

Осигурени опасности: