Каско Осигурување

Каско Осигурување

Со потполно каско осигурување обезбедувате покритие на сопственото моторно возило без да се грижите кој е причинител на штетата. За разлика од осигурувањето од автомобилска одговорност, каско осигурувањето не е задолжително – што значи дека осигуреникот може доброволно да ја склучи полисата со намера моторното возило да го заштити од најразлични оштетувања.

Каско полисата се однесува исклучиво на вашето возило. Таа ги покрива штетите настанати при сообраќајна незгода во која вие сте причинителот на штетата, како и штетите настанати поради временски непогоди, удар од предмет и злонамерни постапки како кражба или намерно оштетување.

Каско осигурување овозможува осигурително покритие од:

Основни ризици:

Дополнителни ризици:

Покрај основните ризици дополнително може да ги осигурате возачот и патниците од последици на несреќен случај – незгода како и дополнителната опрема и багажот.

Повелете во нашите канцеларии и обезбедете каско осигурување за вашето возило со или без ваше учество(франшиза) во евентуалните штетни настани.

_
Имате прашање?
Со задоволство ќе Ви одговориме!

+ 389 (0) 70 363 905

Најновата промоција