Осигурување Имот

Осигурување од пожар и други опасности

Пожар предизвикан од инсталација или поплава од водоводна и канализациона инсталација се немили настани кои можат да предизвикаат оштетувања на имотот и стварите во огромни размери. Штетата која ќе ја претрпите најлесно и најбрзо може да ја покриете доколку поседувате полиса за осигурување од пожар и некои други.

Предмет на осигурување може да бидат недвижности и подвижни предмети: Градежни објекти, куќи, станови, викендици, канцеларии или други деловни објекти, фабрики, опрема, вградена механичка опрема и вградени инсталации, машини, мебел, инсталации, пари, резерви од стока и други предмети.

Основни ризици:

Со дополнителна премија за осигурување може да се осигурате и од следните ризици:

Дополнителни ризици: