Доброволно здравствено

Доброволно здравствено осигурување

Доброволното приватно здравствено осигурување обезбедува покритие со врвна здравствена заштита на своите клиенти преку покривање на трошоците за здравствени услуги кои не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување, обезбедува повисок стандард на здравствените услуги кои произлегуваат од задолжителното здравствено осигурување, ги покрива трошоците за здравствените услуги користени во дополнителната дејност, како и за користење на здравствените услуги во здравствени установи надвор од мрежата на здравствени установи во кои се врши здравствена дејност и кај правни лица кои вршат изработка, издавање и сервисирање на ортопедски помагала

Со полисата за доброволното приватно здравствено осигурување ги заобиколувате бирократските процедури кои се неизбежен дел од државната здравствена заштита. Најважно, си обезбедувате целосен избор на здравствената установа и најквалитетна здравствена заштита за вложените сретства.