Осигурување Имот

Осигурување на посеви и плодови

Земјоделството е постојано изложено на ненадејни временски непогоди кои можат значително да ги намалат приносите. Земјоделското осигурување е една од финансиските алатки која фармерите можат да ја искористат за да го ублажат ударот од непредвидливите ризици.

Осигурете ги посевите (вклучувајќи посртни, подпосеви и меѓупосеви), плодовите, ливадските треви, лековитите билки, украсните растенија, овоштарниците и лозјата, младите овоштарници и лозја пред појавувањето на род, расадниот материјал (овошен, лозов или шумски), младите шумски култури до наполнети 6 години, врбите за плетење и трските.

Осигурени опасности:

Сума на осигурување:

Сумата на осигурување се утврдува врз основа на очекуваниот принос по еден хектар и цената по еден килограм.