Осигурување Имот

Осигурување од провална кражба и разбојништво

Со осигурување од провална кражба и разбојништво ќе ги заштитите Вашите подвижни ствари од штетите поради кражба, оштетување или уништување во кражбата како и при обид за кражба.

Предмет на осигурување можат да бидат: подвижни предмети, опрема, мебел, залиха на стока, пари во каси и сеф и пари при пренос, хартии од вредност, други вредни предмети.

Осигурени опасности: